KAWASAKI AR50 AR80 KE100 KE125 KE175 KL250 KL600 KL650 Turn Signal Lens 23048-1011 / 23048-1076

  • Sale
  • Regular price $7.00


KAWASAKI  Replacement Turn Signal Lens  OEM Ref. # 23048-1011 / 23048-1076 / 90-0011224700   New. 

Fits

KE100 A10  1981

KE100 B1-B18   1982-1999

KE125 A7-A12   1980-1985

KE175 D2-D5  1980-1983

KL250 A3-A5  1980-1982

KL250 C1/C2  1983-1984

KL650 A1-A5  1984-1991

KL600 A1/B1/B2 

 

AR50-A1 82 50 MINI GP MINI BIKE
AR80-A1 82 80 MINI GP MINI BIKE
KE100-A10 81 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B1 82 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B10 91 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B11 92 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B12 93 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B13 94 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B14 95 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B15 96 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B16 97 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B17 98 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B18 99 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B2 83 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B3 84 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B5 86 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B6 87 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B7 88 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B8 89 100 KE100 DUAL PURPOSE
KE100-B9 90 100 KE100 DUAL PURPOSE
KM100-A6 80 100 KM100 MINI BIKE
KM100-A7 81 100 KM100 MINI BIKE
KE125-A7 80 125 KE125 DUAL PURPOSE
KE125-A8 81 125 KE125 DUAL PURPOSE
KE125-A9 82 125 KE125 DUAL PURPOSE
KE175-D2 80 175 KE175 DUAL PURPOSE
KE175-D3 81 175 KE175 DUAL PURPOSE
KE175-D4 82 175 KE175 DUAL PURPOSE
KL250-A3 80 250 KL250 DUAL PURPOSE
KL250-A4 81 250 KL250 DUAL PURPOSE
KL250-A5 82 250 KL250 DUAL PURPOSE
KL250-D10 93 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D10L 93 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D11 94 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D11L 94 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D12 95 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D12L 95 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D13 96 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D13L 96 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D14 97 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D14L 97 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D15 98 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D15L 98 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D16 99 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D16L 99 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D17 2000 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D17L 2000 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D2 85 250 KL250 DUAL PURPOSE
KL250-D3 86 250 KL250 DUAL PURPOSE
KL250-D3L 86 250 KL250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D4 87 250 KL250 DUAL PURPOSE
KL250-D4L 87 250 KL250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D5 88 250 KL250 DUAL PURPOSE
KL250-D5L 88 250 KL250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D6 89 250 KL250 DUAL PURPOSE
KL250-D6L 89 250 KL250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D7 90 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D7L 90 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D8 91 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D8L 91 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-D9 92 250 KLR250 DUAL PURPOSE
KL250-D9L 92 250 KLR250 (CAL) DUAL PURPOSE
KL250-G4 2000 250 SUPER SHERPA DUAL PURPOSE
KL600-A1 84 600 KL600 DUAL PURPOSE
KL600-A1L 84 600 KL600 (CAL) DUAL PURPOSE
KL600-B1 85 600 KL600 DUAL PURPOSE
KL600-B1L 85 600 KL600 (CAL) DUAL PURPOSE
KL600-B2 86 600 KL600 DUAL PURPOSE
KL600-B2L 86 600 KL600 (CAL) DUAL PURPOSE
KLX650-C1 93 650 KLX650 DUAL PURPOSE
KLX650-C1L 93 650 KLX650 (CAL) DUAL PURPOSE
KLX650-C2 94 650 KLX650 DUAL PURPOSE
KLX650-C2L 94 650 KLX650 (CAL) DUAL PURPOSE
KLX650-C3 95 650 KLX650 DUAL PURPOSE
KLX650-C3L 95 650 KLX650 (CAL) DUAL PURPOSE
KLX650-C4 96 650 KLX650 DUAL PURPOSE
KLX650-C4L 96 650 KLX650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A1 87 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A1L 87 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A10 96 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A10L 96 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A11 97 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A11L 97 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A12 98 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A12L 98 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A13 99 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A13L 99 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A14 2000 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A14L 2000 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A2 88 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A2L 88 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A3 89 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A3L 89 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A4 90 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A4L 90 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A5 91 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A5L 91 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A6 92 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A6L 92 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A7 93 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A7L 93 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A8 94 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A8L 94 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE
KL650-A9 95 650 KLR650 DUAL PURPOSE
KL650-A9L 95 650 KLR650 (CAL) DUAL PURPOSE